prezes.waszmar@wp.pl

Dzwoń TERAZ: 606 125 286

Huta Chodecka 17 , 87-860 Chodecz (woj. kujawsko-pomorskie)

Zdjęcie pokazuje montaż konstrukcji stalowej, na zdjęciu widać zamontowane słupy i dźwigary dachowe oraz częściowo założone poszycie ścian przez firmę    Wasz-mar
10 października 2023

Przycinanie drzew - aspekty prawne w Polsce

Przycinanie drzew w Polsce podlega określonym przepisom prawnym i wymaga uwzględnienia różnych aspektów prawnych. Oto kilka istotnych kwestii:

 

Prawo własności a przycinka drzew

 

Jeśli drzewo rośnie na Twojej nieruchomości, zazwyczaj masz prawo do przycinania gałęzi i korzeni drzewa, które wchodzą na Twoją działkę. Jednakże musisz to robić w sposób, który nie zaszkodzi drzewu w stopniu uniemożliwiającym jego przetrwanie.

 

Przycinka drzew możliwa jest po uzyskaniu zgody

 

Jeśli drzewo jest objęte ochroną prawną, na przykład jako pomnik przyrody lub zabytek, wymagana może być zgoda odpowiednich organów ochrony przyrody lub konserwatora zabytków na jego przycięcie. W takim przypadku naruszenie tych przepisów może prowadzić do sankcji prawnych.

 

Co mówi ustawa o ochronie przyrody w przypadku przycinki drzew

 

W Polsce istnieje ustawa o ochronie przyrody, która reguluje kwestie związane z przycinaniem drzew w obszarach chronionych. Jeśli drzewo rośnie w parku narodowym, rezerwacie przyrody lub innym chronionym obszarze, konieczna jest szczególna ostrożność i często wymagana jest zgoda organów ochrony przyrody.

 

Sąsiedzkie spory w przypadku przycinki drzewa

 

Przycinanie drzew może prowadzić do sporów sąsiedzkich. Jeśli drzewo na Twojej działce zakłóca korzystanie z nieruchomości sąsiada, może to spowodować konflikty prawne. W takich przypadkach warto skonsultować się z prawnikiem lub mediatorami, aby znaleźć rozwiązanie konfliktu.

 

Obowiązek dbałości

 

Właściciele nieruchomości mają obowiązek dbać o drzewa rosnące na ich działkach w taki sposób, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych osób lub mienia. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód.

 

Przycinanie drzew w Polsce podlega różnym przepisom w zależności od lokalizacji i kontekstu. Ważne jest, aby zawsze działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i, jeśli to konieczne, skonsultować się z odpowiednimi organami lub specjalistami w zakresie ochrony przyrody.

 

Przycinanie i wycinanie drzew na prywatnych posesjach - podstawy prawne

 

Drzewa są integralną częścią naszej przyrody i środowiska, a ich ochrona jest kluczową kwestią dla zachowania równowagi ekologicznej. Jednak, w przypadku prywatnych posesji, istnieją określone zasady i przepisy dotyczące przycinania i wycinania drzew, które należy przestrzegać.

 

W Polsce, podstawą prawną dotyczącą przycinania i wycinania drzew na prywatnych posesjach są przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). Zgodnie z tą ustawą, przycinanie i wycinanie drzew na prywatnych posesjach może być dokonywane w związku z realizacją inwestycji budowlanych, przystosowaniem gruntów pod zabudowę, budową i modernizacją dróg, kolei, linii energetycznych, a także dla celów sanitarnych, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, ochrony mienia oraz w celu gospodarczym.

Należy jednak pamiętać, że przycinanie i wycinanie drzew na prywatnych posesjach wymaga zgłoszenia inwestycji do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku, gdy przycinać lub wycinać chcemy drzewo znajdujące się w obrębie lasu, konieczne jest uzyskanie zgody od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Niektóre gminy mogą również posiadać własne regulacje dotyczące przycinania i wycinania drzew na prywatnych posesjach, dlatego warto przed podjęciem takiej decyzji sprawdzić obowiązujące przepisy w danej lokalizacji.

 

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących przycinania i wycinania drzew na prywatnych posesjach, mogą zostać nałożone kary administracyjne, a także konieczność zapewnienia rekompensaty za straty spowodowane naruszeniem przepisów dotyczących ochrony przyrody.

 

Przycinanie i wycinanie drzew na prywatnych posesjach to poważna sprawa, która powinna być przeprowadzana zgodnie z obowiązującymi przepisami i z poszanowaniem dla przyrody i środowiska naturalnego. Dlatego też, przed podjęciem takiej decyzji, warto skonsultować się z lokalnymi władzami, aby upewnić się, że postępujemy zgodnie z prawem i zasadami ochrony środowiska.

 

Stronę wykonał: seo-jarek.pl

WASZ-MAR Mariusz Waszewski

Huta Chodecka 17 , 87-860 Chodecz

NIP: 8881960281

REGON: 911267241

 

telefon: (+48) 606-125-286

e-mail: prezes.waszmar@wp.pl

 

OFERTA:

ZASIĘG:

WASZ-MAR:

KONTAKT:

© Copyright 2021 WASZ-MAR Mariusz Waszewski 

All Rights Reserved.