prezes.waszmar@wp.pl

Dzwoń TERAZ: 606 125 286

Huta Chodecka 17 , 87-860 Chodecz (woj. kujawsko-pomorskie)

POTRZEBUJESZ PROJEKTU DOTYCZĄCEGO KONSTRUKCJI ZE STALI?

DZWOŃ JUŻ TERAZ! TEL. 606 125 286

POTRZEBUJESZ PROJEKTU DOTYCZĄCEGO KONSTRUKCJI ZE STALI?

DZWOŃ JUŻ TERAZ! TEL. 606 125 286

Dokumentacja projektowa jest niezbędna do wykonania konstrukcji stalowej. Zawiera ona wszystkie informacje niezbędne do wytworzenia i montażu konstrukcji, w tym:
 

 • Opis konstrukcji - zawierający informacje o geometrii, materiałach i obciążeniach.
 • Rysunki konstrukcyjne - przedstawiające szczegółowe wymiary i kształty elementów konstrukcji.
 • Listy materiałowe - określające rodzaje i ilości materiałów potrzebnych do wykonania konstrukcji.
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru - zawierająca szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji.
   

Wymagania prawne
 

Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami technicznymi.
 

Proces tworzenia dokumentacji
 

Proces tworzenia dokumentacji projektowej konstrukcji stalowych można podzielić na następujące etapy:
 

 • Analiza obciążeń i wytrzymałości - polega na określeniu rodzajów i wielkości obciążeń, na które będzie narażona konstrukcja.
 • Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych - polega na określeniu wymiarów przekrojów elementów konstrukcyjnych, aby wytrzymały obciążenia obliczeniowe.
 • Projektowanie połączeń stalowych - polega na opracowaniu rozwiązań konstrukcyjnych dla połączeń między poszczególnymi elementami konstrukcji.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej - polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa budowlanego i normach technicznych.
   

Ważne aspekty
 

Przy tworzeniu dokumentacji projektowej konstrukcji stalowych należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
 

 • Precyzja - dokumentacja projektowa powinna być przygotowana z dużą dokładnością, aby zapewnić prawidłowe wykonanie konstrukcji.
 • Kompletność - dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje do wykonania i montażu konstrukcji.
 • Zgodność z przepisami - dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami technicznymi.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Najlepsi projektanci, z którymi współpracujemy, mogą zaprojektować dla Państwa nie tylko standardowe obiekty, ale każdy rodzaj hal stalowych i przemysłowych. Jeżeli mają Państwo indywidualne zapotrzebowanie, jesteśmy w stanie przygotować specjalny plan działania, uwzględniający sugestie i wskazówki naszych klientów. Wyróżniają się na rynku trwałością, solidnością wykonania oraz gwarancją bezpieczeństwa wszystkie hale stalowe naszego projektu. Przygotowywany jest każdy projekt w oparciu o obowiązujące normy i standardy, oraz weryfikowany przez specjalistów z branży.

 

Nasze usługi w zakresie projektowania konstrukcji stalowych obejmują:

 

 • Analiza obciążeń i wytrzymałości konstrukcji

 • Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych

 • Projektowanie połączeń stalowych

 • Tworzenie dokumentacji projektowej

 

Oferujemy Państwu:

 

 • Profesjonalne podejście i kompleksową obsługę
 • Korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych
 • Gwarancję bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji
   

Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i uzyskać bezpłatną wycenę.

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie konstrukcji stalowych, konieczne jest przeprowadzenie analizy obciążeń i wytrzymałości.

 

Rodzaje obciążeń

 

Konstrukcje stalowe są narażone na różne rodzaje obciążeń, w tym:

 • Obciążenia statyczne - występujące w sposób stały, np. ciężar własny konstrukcji, ciężar użytkowy, ciężar śniegu, ciężar wiatru.
 • Obciążenia dynamiczne - występujące w sposób zmienny, np. ruch pojazdów, ruch pieszych, drgania.
 • Obciążenia termiczne - związane ze zmianami temperatury, np. rozszerzalność cieplna stali.
 • Obciążenia chemiczne - związane z działaniem czynników chemicznych, np. korozja.

Metody analizy

Do analizy obciążeń i wytrzymałości konstrukcji stalowych wykorzystuje się różne metody, w tym:

 • Metoda analityczna - polega na zastosowaniu metod matematycznych do obliczenia naprężeń i deformacji w konstrukcji.
 • Metoda numeryczna - polega na zastosowaniu programów komputerowych do symulacji zachowania się konstrukcji.
 • Metoda eksperymentalna - polega na przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na modelu konstrukcji.

Wyznaczanie wytrzymałości

Wytrzymałość konstrukcji stalowej określa się na podstawie wytrzymałości stali na rozciąganie, ściskanie, zginanie i ścinanie. Wytrzymałość stali zależy od rodzaju stali, jej gatunku i warunków obciążenia.

Projektowanie konstrukcji stalowych

Projekt konstrukcji stalowej powinien uwzględniać wszystkie rodzaje obciążeń, na które będzie ona narażona. Konstrukcja powinna być zaprojektowana tak, aby wytrzymała bez uszkodzenia obciążenia obliczeniowe.

Analiza obciążeń i wytrzymałości konstrukcji stalowych

Tworzenie dokumentacji projektowej

Projektowanie połączeń stalowych

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych jest jednym z najważniejszych etapów projektowania konstrukcji stalowych. Ma na celu określenie takich wymiarów przekrojów elementów, aby konstrukcja wytrzymała bez uszkodzenia obciążenia obliczeniowe.

 

Metody wymiarowania

 

Do wymiarowania elementów konstrukcyjnych konstrukcji stalowych wykorzystuje się różne metody, w tym:

 • Metoda analityczna - polega na zastosowaniu metod matematycznych do obliczenia naprężeń i deformacji w elementach.
 • Metoda numeryczna - polega na zastosowaniu programów komputerowych do symulacji zachowania się elementów.
 • Metoda ekspertyzy - polega na wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia konstruktora do określenia wymiarów elementów.

 

Wymiary przekrojów

 

W przypadku elementów poddanych rozciąganiu lub ściskaniu, wymiary przekrojów ustala się na podstawie kryterium wytrzymałości. Oznacza to, że przekrój musi być na tyle duży, aby naprężenia w nim nie przekroczyły dopuszczalnych wartości.

W przypadku elementów poddanych zginaniu, wymiary przekrojów ustala się na podstawie kryterium stateczności. Oznacza to, że przekrój musi być na tyle duży, aby element nie uległ wyboczeniu.

 

Dobór materiału

 

Dobór materiału do konstrukcji stalowych również ma wpływ na wymiarowanie elementów. Wytrzymałość stali zależy od jej rodzaju, gatunku i warunków obciążenia.

Połączenia stalowe są niezbędne do stworzenia stabilnej i wytrzymałej konstrukcji stalowej. Podczas projektowania połączeń stalowych należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
 

 • Rodzaj obciążeń - na które będzie narażone połączenie.
 • Właściwości mechaniczne materiałów - z których wykonane są elementy łączone.
 • Metody połączeń - które będą zastosowane.
   

Rodzaje połączeń
 

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje połączeń stalowych:

 • Połączenia spawane - w których elementy łączone są połączone ze sobą za pomocą spoiwa spawalniczego.
 • Połączenia śrubowe - w których elementy łączone są połączone ze sobą za pomocą śrub, nakrętek i podkładek.
   

Połączenia spawane
 

Połączenia spawane są najczęściej stosowanym typem połączeń w konstrukcjach stalowych. Są one wytrzymałe, trwałe i łatwe w wykonaniu.

Podczas projektowania połączeń spawanych należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
 

 • Rodzaj spawania - który będzie zastosowany.
 • Grubość elementów - które będą spawane.
 • Właściwości mechaniczne stali - z której wykonane są elementy spawane.
   

Połączenia śrubowe
 

Połączenia śrubowe są mniej wytrzymałe niż połączenia spawane, ale są również łatwiejsze w wykonaniu i demontażu.

Podczas projektowania połączeń śrubowych należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:
 

 • Rodzaj śrub - które będą użyte.
 • Ilość śrub - które będą potrzebne do wykonania połączenia.
 • Rozstaw śrub - który zapewni wymaganą wytrzymałość połączenia.
   

Wytyczne projektowe
 

Przy projektowaniu połączeń stalowych należy przestrzegać następujących wytycznych:

 • Połączenia powinny być zaprojektowane tak, aby wytrzymały obciążenia obliczeniowe.
 • Połączenia powinny być wykonane z materiałów o odpowiednich właściwościach mechanicznych.
 • Połączenia powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Stronę wykonał: seo-jarek.pl

WASZ-MAR Mariusz Waszewski

Huta Chodecka 17 , 87-860 Chodecz

NIP: 8881960281

REGON: 911267241

 

telefon: (+48) 606-125-286

e-mail: prezes.waszmar@wp.pl

 

OFERTA:

ZASIĘG:

WASZ-MAR:

KONTAKT:

© Copyright 2021 WASZ-MAR Mariusz Waszewski 

All Rights Reserved.